Mutter Teresa 1987 in Kevelaer

Mutter Teresa
Mutter Teresa
Mutter Teresa als Gast beim Mariologischen Weltkongress in Kevelaer.
Foto: Priesterhaus Kevelaer